Wojownicy tatarscy

Batu - chan 

założyciel Złotej Ordy

05 lutego 2017

 

   Państwo Złota Orda powstało około 1230 roku w zachodniej części imperium

mongolskiego, pod przywództwem Batu - chana, wnuka Czyngis - chana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Po swych największych podbojach, państwo Złota Orda w swym zasięgu, rozciągało się na olbrzymim terytorium od Azji Środkowej po Dniepr, ze stolicą w Saraj Batu położoną na zachodniej granicy dzisiejszego Kazachstanu.

   W świadomości ówczesnych mieszkańców  Europy Zachodniej, Mongołowie, współtwórcy Złotej Ordy, nie byli odróżniani od Tatarów, ludów tureckich oraz ludów wschodnioeuropejskich. wchodzących również w skład tego państwa i najczęściej wszystkie te nacje przez Europejczyków były nazywane ,,Tatarami''

   W XIII i XIV wieku Złota Orda odgrywała poważną rolę polityczną, a także ideową        na ziemiach Słowian. Państwo Rosyjskie nie było jeszcze ukształtowane i Złota Orda była ważną kartą przetargową księstw ruskich skupionych wokół Moskwy, jak i Kijowa w ich polityce zagranicznej, dotyczącej spraw europejskich. Z kolei władcy Złotej Ordy nie ingerowali w politykę tych księstw, choć były one lennikami imperium mongolskiego, a książęta moskiewscy i kijowscy, chcąc uniknąć konfliktów, najczęściej  z nim współpracowali, osiągając niejednokrotnie wspólne cele.

   Zniszczenie Kijowa przez Złotą Ordę (1240 r.), przyczyniło się do wzrostu znaczenia Księstwa moskiewskiego i pobudziło jego władców do usuwania Tatarów ze swojego terytorium, (1380 r. klęska Tatarów na Kulikowym Polu), a całkowitego zniesienia jarzma mongolskiego dokonał książę Iwan III Srogi, wykorzystując fakt samorozpadu Złotej Ordy, wyznaczając im nieprzekraczalną granicę na południu państwa Rosyjskiego.

   Wspomniany rozpad Złotej Ordy (koniec XIV wieku) podzielił państwo Tatarów na  wiele chanatów jak syberyjski, krymski, kazański, astrachański, uzbecki i inne. Państwo Złota Orda próbowało jeszcze odrodzić się pod nazwą Wielka Orda, ale bez powodzenia. Ostateczny upadek państwa Tatarów nastąpił w 1502 r. z powodu klęski zadanej im przez wojska chanatu krymskiego, będącego pod panowaniem Turcji.  

 

                                                         *      *      *

Złota Orda

iele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekrTo jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wanie, pokażą się one z wybranym efektem.

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

Zapraszamy do serwisu

Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113